Általános közzétételi lista – Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Az adatokat az alábbiakban részletesen megtalálhatja.

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Törvények

 •  A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi. LXV. törvény  A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
 • A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi CXII. törvény
 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 •  A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • A munkavédelméről szóló 1993. évi XCIII. törvény
 • A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • A fizetési meghagyásos
  eljárásról szóló 2009. évi L. törvény
 • A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
 • A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
 • Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
 • A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló
  1991. évi XLIX. törvény  A cégnyilvánosságról, a bírósági
  cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
 • A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
 • Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
 • A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
 • A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • A munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
 • A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
 • A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
 • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
 • A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
 • Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény
 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
 • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
 • A szakképzési hozzájárulásról és a képzés támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
 • A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
 • A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
 • A szociális hozzájárulási adóról szóló 2011. évi CLVI. törvény
 • Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 2
 • A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
 • A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
 • A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
 • A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
 • A tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény
 • A munkaügyi ellenőrzésről 1996. évi LXXV. törvény
 • Az épített környezet átalakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény
 • A kulturális örökségvédelemről 2001. évi LXIV. törvény
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény
 • A földgázellátásról 2008. évi XL. törvény II. Kormány- és miniszteri rendeletek
 • A közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII.25.) BM
  rendelet
 • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III.13.) IRMMeHVM együttes rendelet
 • A közúti közlekedési nyilvántartás bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII.22.) Korm. rendelet
 • A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet
 • A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet
 • A közúti járművek megvizsgálásáról szóló 5/1990. évi (IV.12.) KőHÉM rendelet
 • A kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet
 • Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet
 • A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III.13.) IRM rendelet
 • 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról
 • A bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003 (VIII.22.) IM rendelet
 • A bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról szóló 12/1994. (IX.8.) IM rendelet
 • A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX.8.) IM rendelet
 • Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. FVM rendelet
 • 35/1995. (IV.5.) Korm. rendelet a vásárokról és piacokról
 • Az állami tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályozásáról szóló 32/1969. (IX.30) Korm. rendelet 3
 • Az állami tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályozásáról szóló 32/1969.(IX.30) Korm. rendelet végrehajtására kiadott – 16/1969. (IX.30.) ÉVM-MÉM-PM együttes rendelet -20/1985. (XII.27.) ÉVM-MÉM-PM együttes rendelet
 •  Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet
 • A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI.10.) Korm. rendelet
 • Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X.25.) Korm. rendelet
 • Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet
 • Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet
 • Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet
 • Az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X.31.) Korm. rendelet
 • Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet
 • A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet
 • A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
 • Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
 •  Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
 • Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
 • Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet
 • A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X.16.) Korm. rendelet
 • A Kommunális- és Lakóépületek
  Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII.27.) IpM rendelet
 • Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM rendelet
 •  A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszakibiztonsági előírásokról szóló 11/2004. (II.13.) GKM rendelet
 • Az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról szóló 13/2004. (II.13.) GKM rendelet
 • A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet
 • Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet
 • Az egyes szakképesítések szakmai és
  vizsgakövetelményeiről és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékéről szóló 26/2005. (VIII.5.) TNM rendelet 4
 • Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet
 • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 28/2011. (IX.06.) BM rendelet
 • A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet
 • A helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló 15/2009. (III.17.) ÖM rendelet
 • A bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 1/2010. (I.19.) ÖM rendelet

Önkormányzati rendeletek:
https://www.ferencvaros.hu/rendeletek/
SZMSZ ábra
FEV_IX_Adatvedelmi-tajekoztato-allashirdetesre-jelentkezok-reszere_20201001

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:

 • 1. Egészségügy, szociálpolitika
  • a) járó beteg szakellátás (23/2013.(I.31.) sz. KT. határozat),
  • b) közhasznú foglalkoztatás és megváltozott munkaképességű emberek munkalehetőségének biztosítása (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat),
  • c) hajléktalanok, állami gondozottak, intézményi dolgozók elhelyezése (7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet),
  • d) ferencvárosi karácsonyi támogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 30. §),
  • e) ferencvárosi gyermekétkeztetési támogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 34. §),
  • f) ferencvárosi mozgáskorlátozottak lakásának akadálymentesítési támogatása (8/2015.(II.24.) önk. rendelet 40. §),
  • g) ferencvárosi nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők ingyenes könyvtárhasználata (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 41. §),
  • h) tanulóbérlet biztosítása Ferencvárosban (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 42. §),
  • i) Ferencvárosi Idősügyi Tanács működtetése (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat),
  • j) ferencvárosi fűtéstámogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 14.§),
  • k) jogosítvány megszerzésének támogatása Ferencvárosban (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 35.§),
  • l) ferencvárosi oktatási támogatás, (taneszköz és tankönyv biztosítása) (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 44.§),
  • m) ferencvárosi lakbértámogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 16.§),
  • n) ferencvárosi gyógyszertámogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 24/A. §),
  • o) ferencvárosi közgyógytámogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 24. §),
  • p) ferencvárosi élelmiszertámogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 31.§ (1) bek.),
  • q) HPV elleni védőoltás biztosítása Ferencvárosban (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 43. §),
  • r) ferencvárosi születési és életkezdési támogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 33. §),
  • s) ferencvárosi iskolakezdési támogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 32. §),
  • t) ferencvárosi lakhatást segítő támogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 37. §),
  • u) a kullancs terjesztette agyvelőgyulladás, járványos agyhártyagyulladás, rotavírus okozta hasmenés és bárányhimlő megbetegedési veszély elhárítása céljából beadott védőoltások biztosítása (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 33/A. §),
  • v) ferencvárosi jövedelempótló rendszeres támogatás (8/2015. (II.24.) rendelet 7.§),
  • w) ferencvárosi közüzemi díj és közös költség támogatás (8/2015. (II.24.) rendelet 13.§),
  • x) ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás (8/2015. (II.24.) rendelet 17.§),
  • y) ferencvárosi rendkívüli támogatás (8/2015. (II.24.) rendelet 25.§)
 • 2. Közneveléshez kapcsolódó feladatok
  • a) „Kifli” program (18/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat, 111/2014.(V.15.) sz. KT határozat)
  • b) gyermek és ifjúsági táborok üzemeltetése (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat)
 • 3. Kommunikáció
  • a) 9. Tv működtetése (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat)
  • b) Ferencváros Újság (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat)
 • 4. Rendészet
  • a) Közterület-felügyelet működtetése (3/2014. (I. 28.) önk. rendelet)
  • b) Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésében való részvétel (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat)
 • 5. Kultúra
  • Pinceszínház működtetése (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat)
 • 6. Egyéb
  • a) Ferenc busz működtetése (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat)
  • b) IX. ker. Rendőrkapitányság és a KLIK részére lakások biztosítása (7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet),
  • c) Lakóház-felújítási támogatás (30/2000.(XII.24.) önkormányzati rendelet)
  • d) Lakásnyilvántartási kérelmek befogadása, és ez alapján lakások pályázat útján történő bérbeadása (7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet)
  • e) postai szolgáltatás biztosítása a Bakáts téren és az Aszódi lakótelepen (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat)
  • f) Ferencvárosi Települési Értéktár Bizottság működtetése (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat)

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

parkolás, vagyonkezelés – közszolgáltatási szerződések

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő- testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

10/2017. szabályzat
Vezérigazgatói Titkárság
titkarsag@fevix.hu
+36 1 210 9258
vezérigazgatói titkárságvezető

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére